प्रेस विज्ञप्ति

समायोजन प्रयोजनको लागि कर्मचारीहरुलाई आफ्नो व्यक्तिगत विवरण र मोबाइल नं. लगायतका विवरण अद्यावधिक गर्न विभिन्न माध्यमबाट अनुरोध गरिएकोमा राष्ट्रिय किताबखानामा कर्मचारीहरुले पेश गरेको विवरणलाई किताबखानाबाट अद्यावधिक गर्ने  कार्य भईरहेको छ । कर्मचारीहरुको व्यक्तिगत विवरण आवेदन दिने समयावधी भित्र पनि अद्यावधिक भई नसकेको भएता पनि हालको विवरणलाई आधार मानी आवेदन पेश गर्न बाधा पर्न जाने छैन । राष्ट्रिय किताबखानाबाट अन्तिम रुपमा अद्यावधिक हुने विवरणको आधारमा नै समायोजन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएकोले समायोजनको सूचना अनुसार तोकिएको अवधि भित्रै आवेदन गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ ।

राष्ट्रिय किताबखानामा मोबाइल नं. अद्यावधिक नभएका कर्मचारीहरुले मोबाइलबाट प्राप्त हुने कोडको सट्टा सफ्टवेयरले मागेको अन्य विवरण भरी आवेदन पेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबै कर्मचारीहरुको जानकारीका लागि अनुरोध छ ।